Tematy prac magisterskich

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH
DLA I ROKU FIZYKI – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA
(od roku akademickiego 2016/2017)


Tematy zatwierdzone decyzją Rady Instytutu w dniu: 12 kwietnia 2016 roku i 07 czerwca 2016 roku

DR HAB. MIROSŁAW DUDEK, PROF. UZ
1. Rezonans magnetyczny – modelowanie i eksperyment
(Magnetic resonance – modeling and experiment), (Karol Marcjan).

PROF. DR HAB. WIESŁAW LEOŃSKI
1. Platforma Arduino w prostych eksperymentach fizycznych (biofizycznych).
(Arduino® platform applied in simple physical (biophysical) experiments)
2. Symulacje ruchu ciał naładowanych w polach elektrycznym i magnetycznym.
(Movement of charged objects in external electric and magnetic fields – computer simulations)
3. Symulacje rozkładów przestrzennych pól elektrycznych/magnetycznych dla różnych źródeł. 
(Electric/magnetic fields spatial distributions for various sources – computer simulations)
4. Automaty komórkowe i ich zastosowanie w modelowaniu transakcji giełdowych.
(Callular automata and their applications in stock market transactions modelling )
5. Zachowania chaotyczne wybranych układów fizycznych (lub biofizycznych).
(Chaotic behavior of physical (or biophysical) systems)
6.  Badanie kwantowości wybranych układów fizycznych. 
(Quantumness in selected physical systems)
7. Chaos kwantowy dla wybranego modelu fizycznego.
(Quantum chaos in an examplary physical model)
8. Korelacje kwantowe w wybranych układach fizycznych.
(Quantum correlations in selected physical systems)

DR HAB. PIOTR LUBIŃSKI, PROF. UZ
1. Długookresowa zmienność składowej odbitej widma rentgenowskiego aktywnej galaktyki NGC 4388.
(Long-term variations of the reflected component of the X-ray emission from the active nucleus NGC 4388.)
2. Analiza widma rentgenowskiego aktywnych jąder galaktyk o dużej wewnętrznej absorpcji.
(Analysis of the X-ray spectrum of the active galaxy nuclei with a strong intrinsic absorption.)

DR HAB. BOHDAN PADLYAK, PROF. UZ
1. Luminescencji szkieł boranowych, domieszkowanych europem.
(Luminescence of borate glasses, doped with europium)

DR HAB. MARIA PRZYBYLSKA, PROF. UZ
1. Badanie wybranych układów  dynamicznych pochodzenia biologicznego i medycznego.
(Studies of selected dynamical systems of biological and medical origin)

PROF. DR HAB. PIOTR ROZMEJ
1. Własności rozwiązań równania KdV2 (Kortewega – de Vriesa drugiego rzędu.
(Properties of solutions to the second order Kortewega – de Vries equation)

DR HAB. KRZYSZTOF URBANOWSKI, PROF. UZ
1. Promieniowanie ładunku elektrycznego i dipola magnetycznego poruszających się ruchem przyśpieszonym.
(Radiation of moving accelerated  electric charge and magnetic dipole).
2. Prawo rozpadu poruszających się cząstek nietrwałych: symulacje numeryczne.
(The decay law of moving unstable particles: Numerical simulations)

Nazwa użytkownika