Tematy prac magisterskich

TEMATY PRAC MAGISTERSKICH DLA  I ROKU FIZYKI – STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA(od roku akademickiego 2013/2014)Tematy zatwierdzone decyzją Rady Instytutu w dniu 18 czerwca 2013 roku i 8 kwietnia 2014 roku.
 • DR HAB. VAN CAO LONG, PROF. UZ
  1. 1. Kontinua ze strukturą w niektórych zjawiskach optycznych.    Structured Continua in some optical phenomena.
 • DR HAB. MIROSŁAW DUDEK, PROF. UZ
  1. Wyznaczanie aktywności reakcji przeciwciał i antygenów w zależności od wartości pH.    Determining of the antibody and antigen reaction activity as a function of pH value.
 • DR HAB. WIESŁAW LEOŃSKI, PROF. UZ
  1. Przykład symulacji ruchu ulicznego za pomocą automatów komórkowych.    An example of a traffic simulation with use of cellular automata.
  2. Generacja stanów kwantowych w układach optycznych.    Quantum states generation in optical systems.
  3. Chaos kwantowy w wybranych modelach optyki kwantowej.    Quantum chaos for some models of quantum optics.
  4. Modelowanie zachowań rynkowych za pomocą automatów komórkowych.    Modelling of market behaviours with use of cellular automata.
 • DR HAB. BOHDAN PADLYAK, PROF. UZ
  1. Badanie widm i zaników luminescencji jonów Eu3+ w szkłach boranowyh.     Investigations the luminescence spectra and decays of the Eu3+ ions in borate glasses.
  2. Spektroskopia optyczna i EPR jonów ziem rzadkich w szkłach boranowych o różnym składzie (praca doktorska).     Optical and EPR spectroscopy of the rare-earth ions in the borate glasses with different compositions.
 • DR HAB. JAROSŁAW PISKORSKI, PROF. UZ
 • DR HAB. MARIA PRZYBYLSKA, PROF. UZ
  1. Zastosowanie D-skończonych symbolicznych obliczeń do badania całkowalności za pomocą równań wariacyjnych wyższych rzędów (lic. Wojciech Szumiński).    Application of D-finte computations for integrability studies by means of higher order variational equations.
 • PROF. DR HAB. PIOTR ROZMEJ
  1. Stany spójne i ściśnięte w mechanice kwantowej.    Coherent and squeezed states in quantum mechanics.
 • DR HAB. KRZYSZTOF URBANOWSKI, PROF. UZ
  1. Promieniowanie ładunku elektrycznego i dipola magnetycznego poruszających się ruchem przyśpieszonym.    Radiation of moving accelerated electric charge and magnetic dipole.
 • DR INŻ. ARTUR BARASIŃSKI
  1. Ściśnięte stany spinowe w modelu Heisenberga (lic. Marcin Matuła)    Spin Squeezed states in the Heisenberg model

Nazwa użytkownika